در شادباش نوروز

رباعی خواجه شهاب الدين عبدالله مرواريد (بيانی کرمانی)

ای هر نفس از تو خصم را سوزِ دگر

مشتاق تو هر طرف دل‌افروزِ دگر

در عيش و نشاط بگذران اين نوروز

وز عمر ببين هزار نوروزِ دگر

 

از مجموعه «مونس الاحباب» مرواريد(865- 922ق.) به کوشش سيد علی مير افضلی