سکولاريسم را جامه‌ای نو باید

هنگامی که انديشمندان در سال 2007 برای بررسی شيوه‌های همساز کردن تفاوت‌های فرهنگی در کِبِک کانادا دور هم می‌نشينند، به اين نتيجه می‌رسند که اکنون وقت آن رسيده که معنا و هدف‌های سکولاريسم را از نو مفهوم‌سازی کنند. از عصر آگوستين تا دوره مدرن، رابطه ميان قدرت قدسی و غيرقدسی پراهميت و چالش‌برانگيز بوده است، ولی چالش‌های عصر حاضر از جنسی ديگرند.

گرچه اغلب مفروض است که هم‌چنان هدف هر نظام سکولاری بايد يافتن رابطه مناسب ميان دولت و دين‌ها باشد، اکنون وظيفه بزرگ‌تر و مُبرم‌تر آن، هدايت دولت‌های دموکراتيک به سوی سازگاری هر چه بيشتر با تنوع اخلاقی و معنوی موجود در درون مرزهايشان است.

مباحث اين کتاب، برآيند گفت‌وگوهايی است که در آن نشست مطرح شده و بر ضرورت فاصله گرفتن از گذشته و بازنگری در مفهوم سکولاريسم همسو با جهان مدرن تأکيد کرده است. کتاب معتقد است که سکولاريسم نيز مانند هر باوری دو گونه «صُلب» و «گشوده» دارد و کشورهای سکولار در مواجهه با آن رفتاری دوگانه از خود نشان داده‌اند.

پست بوک؛ پاره‌نوشته‌های در باب فرهنگ و کتاب