تاريخ مؤنت

برای پژوهشگرانی که رد پای زنان را در تاريخ جست‌وجو می‌کنند، خواندن کتابی از دو بانوی نويسنده و مترجم، از نان شب هم واجب‌تر است.

«چرا محو شد از يادِ تو نامم؟» عنوان کتابی است که افسانه نجم‌آبادی آن را به انگليسی نوشته و شيرين کريمی آن را به فارسی برگردانده است. کتاب که مجموعه‌ای از چند مقاله است، پژوهش پيرامون نقش‌آفرينی زنان در ادوار گوناگون را هدف خود می‌داند.

ـ «فراسوی قاره آمريکا» پاسخی به اين پرسش است که: «آيا جنسيت و سکسواليته دو مقوله کاربردی در تحليل تاريخی هستند؟

ـ «چرا شد محو از ياد تو نامم؟» نگاهی است به نگارش تاريخ مشروطه ايران با تأکيد بر زنان و جنسيت.

ـ «زنان ملت: زنان يا همسران ملت؟» مشارکت زنان ايرانی در فعاليت‌های اجتماعی، سياسی و ادبی دوره مشروطه را می‌کاود.

ـ «بامدادخمار؛ رنج سکسواليته و عشق در ايران مدرن» تحليلی است بر استقبال جامعه زنان ايران از رمان فتانه حاج سيدجوادی در آغاز دهه 1370 شمسی.

ـ «لذت خواندن داستان‌های مکر زنان برای خواننده فمينيست» متون کهن را از چشم زنان می‌بيند.

ـ «نيکوترين داستان حکايت کيست، زليخا يا يوسف؟» به اين پرسش پاسخ می‌دهد که زنان سوره يوسف را چگونه می‌خوانند و از آن چه‌ها می‌آموزند؟ در اين نوشته، مقوله «کيد و مکر زنان» نيز تحليل شده است.

سه مقاله پايانی کتاب نيز در اصل به زبان فارسی نوشته شده و پيوست اين کتاب گشته است:

ـ نقش زن بر متن مشروطيت

ـ دگرگونی زن و مرد در زبان مشروطيت

ـ اقتدار و عامليت: بازنگری کنشگری زنان در دوره رضا شاه

 

ـــ پست بوک؛ پاره‌نوشته‌هايی در باب فرهنگ و کتاب ــــ