فراتر از سفرنامه

انتشارات لونلی پلانت يعنی بزرگ‌ترين ناشر جهانی کتاب‌های گردشگری، اخيراً کتابی را عرضه کرده که ترجمه فارسی‌اش با عنوان «چگونه سفرنويس شويم» از سوی انتشارات ايران‌شناسی در دسترس ما است.

شيوه نگارش و فصل‌بندی سنجيده آن، کتاب را به اثر آموزشی ارزنده‌ای تبديل کرده که در بسياری از موارد، می‌توان فراتر از راهنمای سفرنامه‌نويسی بدان نگريست.

نويسندگان پس از فهرست کردن نکاتی برای ايجاد انگيزه سفرنويسی در گردشگران، راه‌های نشر سفرنامه را در قالب کتاب و مطبوعات يا رسانه‌های مجازی آموزش می‌دهند و چگونگی کسب درآمد از اين کار را پيش روی خواننده می‌گذارند و پس از بيان مطالبی کليدی در باب عکاسی سفر، در پايان، به معرفی منابع آنلاين، انجمن‌های نويسندگان و ناشران سفر می‌پردازند.