حکمت مردان صحرا

راهبی در طیّ سفری به جمعی از خواهران اهل سير و سلوک برخورد.

با ديدن آنان جاده را ترک گفت و از آنان فاصله گرفت.

اما راهبه بزرگ به او گفت:

اگر راهب کاملی بودی، حتی با چنان دقتی به ما نگاه نمی‌کردی که دريابی ما زنيم.