ادبيات در خانه همسايه

 

کاش یکی همت خودش را به کار گيرد و نام و نشانِ رمان‌های فارسی ترجمه‌شده به عربی را فهرست کند تا ميزان آشنايی خوانندگان عرب با متون داستانی فارسی روشن شود.

«دار المَدی» ناشر عراقی، ترجمه عربی اين چند رمان را در کارنامه خود دارد:

1. دايی‌جان ناپلئون؛ ايرج پزشک‌زاد، با ترجمه احمد حيدری

2. چشم‌هايش؛ بزرگ علوی، با ترجمه احمد حيدری

3.  جای خالی سلوچ؛ محمود دولت‌آبادی، با ترجمه سليم عبدالامير حمدان

4. تهران شهر بی‌آسمان، اميرحسين چهل‌تن، با ترجمه سليم عبدالامير حمدان